ค่า Vilocity Factor ของสายชนิดต่างๆ
 
โดยปกติแล้วในการคำนวณความยาวคลื่น ที่ใช้ในการคำนวณหาความยาวของสายนำสัญญาณ เราจะต้องนำค่า ตัวคูณความเร็ว หรือค่า Vilocity ของสายแต่ละชนิดมาคูณด้วย โดยค่าตัวคูณของสายแต่ละเบอร์จะไม่เท่ากัน
 
ตารางแสดงค่า Vilocity Factorหรือตัวคูณความเร็วของสายชนิดต่างๆ
เบอร์ของสาย

อิมพิแดนซ์

ตัวคูณความเร็ว
ค่าVilocity

อัตราการสุญเสีย (dB) ที่ความยาว 100 เมตร
ความถี่ 145 MHZ

RG-8/U

52

0.66

8.8

RG-8/U โฟม

50

0.78

7.4

RG-8A/U

52

0.66

8.8

RG-11/U

75

0.66

9.0

RG-11/U โฟม

75

0.78

5.6

RG-11A/U

75

0.66

9.0

RG-58/U

53.5

0.66

18.6

RG-58A/U

50

0.66

19.9

RG-58A/U โฟม

50

0.78

17.8

RG-59/U

73

0.66

13.6

RG-59/U โฟม

75

0.78

10.4

RG-59B/U

75

0.66

13.6

RG-174/U

50

0.66

34.3

RG-213/U

50

0.66

8.8

RG-214/U

50

0.66

8.8

RG-218/U

50

0.66

3.9

3D-LFV

50

0.78

15.4

5D-FB

50

0.79

7.8

8D-FB

50

0.79

5.0

10D-FB

50

0.79

3.8

12D-FB

50

0.79

3.2

Haliax แบบโฟม 3/8 นิ้ว

50

0.88

4.1

Haliax แบบโฟม 1/2 นิ้ว

50

0.88

3.1