ตารางค่าVirocity Factor ของท่ออะลูมิเนียมขนาดต่าง
 
โดยปกติแล้วในการคำนวณหาค่าความยาวคลื่นที่ใช้ในการทำสายอากาศ เราจะต้องนำค่า ตัวคูณความเร็ว หรือค่า Vilocity ของท่ออะลูมิเนียมมาคูณด้วย โดยค่าตัวคูณของท่อจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของท่อที่เรานำมาทำสายอากาศ
 
 
 
ตารางตัวคูณความเร็วหรือค่า Vilocity Factor ของท่ออะลูมิเนียม
ท่ออะลูมิเนียม

ตัวคูณความเร็ว
ค่าVilocity ของท่อ

ท่่อขนาด 3/8 นิ้ว ( 3 หุน )

0.933

ท่่อขนาด 1/2 นิ้ว ( 4 หุน )

0.911

ท่่อขนาด 5/8 นิ้ว ( 5 หุน )

0.903

ท่่อขนาด 3/4 นิ้ว ( 6 หุน )

0.896

ท่่อขนาด 1 นิ้ว
0.882