ที่นิยมใช้ (เรียงลำดับตามอักษรภาษาอังกฤษ)

Q Code ความหมาย
   
 

QRA         สถานที่ของท่านชื่ออะไร ?
QRB         ท่านอยู่ห่างจากสถานที่ของข้าพเจ้าเท่าใด ?
QRD        ท่านจะไปที่ไหน และมาจากไหน ?
QRE         ท่านจะมาถึงเวลาใด ?
QRG        ท่านจะบอกความจริงของข้าพเจ้าได้ไหม ?
QRH        ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?
QRK         ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด ?
QRL         ท่านกำลังมีธุระหรือ ?
QRM         ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ?
QRN         ท่านถูกรบกวนจากโดยประจุไฟฟ้า ในบรรยากาศหรือ ?
QRO        ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่ ?
QRP         ข้าพเจ้าจะลดกำลังส่งได้หรือไม่ ?
QRQ        ข้าพเจ้าจะส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่ ?
QRS         ข้าพเจ้าจะส่งให้ช้าลง ?
QRT         ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่ ?
QRU        ท่าน (มีข้อความ) อะไรสำหรับข้าพเจ้าหรือไม่ ?
QRV         ท่านพร้อมหรือยัง ?
QRW        จะให้ข้าพเจ้าแจ้งเขาไหมว่า ท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่ .......KHz (หรือ MHz) ?
QRX         เมื่อใดที่ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก ?
QRZ         ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า ?
QSA         ความแรงสัญญารของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร ?
QSB         สัญญาณของข้าพเจ้าจางหรือไม่ ?
QSL         ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ?
QSM        ท่านได้ยินข้าพเจ้า (หรือชื่อ สถานี) ที่ความถี่ ...KHz (หรือ MHz) หรือไม่ ?
QSO         ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอด) หรือไม่ ?
QSP         ท่านจะถ่ายทอดข้อความถึง...ได้หรือไม่ ?
QSX         ท่านจะรับฟัง (ชื่อสถานี) ความถี่ KHz (หรือ MHz) ได้หรือไม่ ?
QSY         ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่ อื่นได้หรือไม่ ?
QTH         ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด ?
QTR         ขณะนี้เวลาเท่าใด ?

   
 

ตารางการออกเสียงตัวอักษร
พยัญชนะ           อ่านออกเสียง
A                              Alfa                          AL FAH
B                              Bravo                      BRAH VOH
C                             Charlie                     CHAR LEE
D                             Delta                        DELL THA
E                              Echo                        ECH OH
F                              Foxtrot                     FOKS TROT
G                             Golf                          GOLF
H                             Hotel                        HOH TELL
I                               India                        IN DIA AH
J                              Juliett                       JEW LEE ETT
K                              Kilo                          KEY LOH
L                              Lima                         LEE MAH
M                             Mike                         MIKE
N                             Neovember             NO VEM BER
O                             Oscar                      OSS CAH
P                              Papa                        PAH PAH
Q                             Quebec                   KEH BECK
R                              Romeo                     ROW ME OH
S                              Sierra                       SEE AIR RAH
T                              Tango                      TANG GO
U                             Uniform                    YOU NEE FORM
V                              Victor                       VIK TAH
W                             Whiskey                   WISS KEY
X                              X-ray                       ECKS RAY
Y                              Yankee                    YANG KEY
Z                              Zulu                         ZOO LOO
หมายเหตุ : ในการอ่านออกเสียงพยางค์ที่เน้นตัวหน้า หมายถึงต้องลงเสียงหนัก

   
 

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป
ว. 00       คอยก่อนให้คอยอยู่
ว. 01       ที่ทำงาน
ว. 02       ที่พัก
ว. 0         ขอทราบคำสั่งคำสั่ง
ว. 1         อยู่ไหนอยู่ที่
ว. 2         ได้ยินหรือไม่ตอบด้วยได้ยินแล้ว
ว. 3         ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง
ว. 4         ปฏิบัติหน้าที่ / ดำเนินการ
ว. 5         ราชการลับ / ความลับ
ว. 6         ขอติดต่อ / โต้ตอบด้วย
ว. 7         ขอความช่วยเหลือ
ว. 8         ข่าวสาร / ข้อความ
ว. 9         มีเหตุฉุกเฉิน
ว. 10       อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้
ว. 11       หยุดพักติดต่อทาง ว.ได้
ว. 12       หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้
ว. 13       ติดต่อทางโทรศัพท์
ว. 14       ปิดสถานี
ว. 15       พบ / ให้ไปพบ
ว. 16       ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว. 16-1   จับใจความไม่ได้
ว. 16-2   เสียงไม่ชัดเจน
ว. 16-3   เสียงชัดเจนพอใช้ได้
ว. 16-4   เสียงชัดเจนดี
ว. 16-5   เสียงชัดเจนดีมาก
ว. 17       มีอันตรายห้ามผ่าน
ว. 18       นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ / รถยนต์เสีย
ว. 19       สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี
ว. 20       ตรวจค้น / จับกุม
ว. 21       ออกเดินทางจาก
ว. 22       ถึงสถานที่
ว. 23       ผ่าน (สถานที่ใด)
ว. 24       เวลา ขอทราบเวลา
ว. 25       ไปสถานที่
ว. 26       ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด
ว. 27       ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว. 28       ประชุม
ว. 29       มีราชการ / ธุระ
ว. 30       ขอทราบจำนวน
ว. 31       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1
ว. 32       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2
ว. 33       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3
ว. 34       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4
ว. 35       เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ว. 36       เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว. 37       เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว. 38       เตรียมพร้อม 1/ 3 อัตรา
ว. 39       สภาพการจราจรคับคั่ง
ว. 40       อุบัติเหตุรถยนต์
ว. 41       สัญญาณไฟจราจร
ว. 42       ขบวนจัดพาหนะนำขบวน
ว. 43       จุดตรวจยานพาหนะ
ว. 44       ติดต่อทางโทรสาร (FAX)
ว. 50       รับประทานอาหาร
ว. 55       ให้อำนวยความสะดวก
ว. 60       ญาติ / พี่น้อง
ว. 61       ขอบคุณ
ว. 62       สิ่งของ
ว. 63       บ้าน
ว. 64       ธุระส่วนตัว
ว. 601     เครื่องรับ – ส่งวิทยุ
ว. 602     สายอากาศวิทยุ
ว. 603     รถยนต์
ว. 604     ดูโทรทัศน์
ว. 605     รับประทานอาหาร
ว. 606     พูดไม่เป็นความจริง
ว. 607     กิจธุระส่วนตัว
ว. 608     คนก่อกวน
ว. 609     คลื่นรบกวน
ว. 610     คิดถึง
ว. 100     ขอโทษ

การแจ้งเหตุทางวิทยุ
เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 ชิงทรัพย์
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ