สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 4 Stack CB 245 MHz
 
การออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง ความถี่ CB245 MHz
ขั้นตอนการออกแบบ
    1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ย่านความถี่ 245 MHz จำนวน 4 ห่วง
    2.คำนวณระยะห่างระหว่างตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง
    3.คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง
    4.คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง
 
1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ย่านความถี่ 245 MHz

กรณีใช้อลูมิเนียมทำโฟลเด็ดไดโพล ขนาด 1/2 นิ้ว จะได้ค่า Velocity Factorของอลูมิเนียม มีค่าเท่ากับ 0.911

 
การหา 1/2 ความยาวคลื่น ของความถี่ 245 Mhz โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 1/2 นิ้วทำสายอากาศ 1/2 แลมด้า = (29980/245Mhz)*0.911
= 122.367 * 0.911
= 111.476 / 2
= 55.738   เซนติเมตร
เพื่อให้ระบบเรโซแนนซ์ ( มีค่ารีแอกแตนซ์เป็นศูนย์ ) ความยาวของห่วงโฟลเด็ดไดโพลจะต้องน้อยกว่า 1/2 แลมด้าเล็กน้อย ประมาณ 1 -2 %เพราะฉะนั้นห่วงโฟลเด็ดไดโพล( S1 ) ของ 245 MHz จะอยู่ที่ขนาด 55 cm
 
2. คำนวณระยะห่างระหว่างตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง
โดยระยะห่างระหว่างห่วงไดโพลกับเสากลางเราจะใช้ระยะ 1/16 แลมด้า
1/16 แลมด้า = (29980/245Mhz)*0.911
= 122.367 * 0.911
= 111.476 / 16
= 6.9   เซนติเมตร
3. คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง
ระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วงจะเท่ากับความยาวห่วงของความถี่ที่ได้จาก การคำนวณ
4. คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง
คำนวณความยาวสายเฟส ย่านความถี่ 245 MHz ทั้งหมด 7 เส้น
(ใช้สายนำสัญญาณ RG – 11 A / U อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม โดยมีค่าความเร็วของสาย
(V r) = 0.66 เป็นสายเฟส A,B,C,D,E,F)
ต้องการตัดสายให้มีความยาว = แลมด้า*(5/4)
ความยาวสายจริง = แลมด้า(5/4)*V
= ( 122.367 x 1.25 ) x 0.66
= 101 ซ.ม.
ส่วนสายเฟส G ใช้สาย RG8 ยาว 80 ซม.