สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 4 Stack
สำหรับย่านความถี่ 145 MHz ( แบบเต็มสูตร )
       
     
การออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง ความถี่ 145 MHz
     
ขั้นตอนการออกแบบ
    1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ย่านความถี่ 145 MHz จำนวน 4 ห่วง ( S1 )
    2.คำนวณระยะห่างระหว่างตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง ( S3 )
    3.คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง ( S2 )
    4.คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง
     
1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ( S1 ) ย่านความถี่ 145 MHz
     

การหา 1/2 ความยาวคลื่น ของความถี่ 145 Mhz โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 1/2 นิ้วทำสายอากาศ 1/2 แลมด้า = (29980/145Mhz)*0.911

= 29980/145
= 206.75 * 0.911
= 188.35 / 2
= 94.17   เซนติเมตร

      เพื่อให้ระบบเรโซแนนซ์ ( มีค่ารีแอกแตนซ์เป็นศูนย์ ) ความยาวของห่วงโฟลเด็ดไดโพลจะต้องน้อยกว่า 1/2 แลมด้าเล็กน้อย ประมาณ 1 -2 %
เพราะฉะนั้นห่วงโฟลเด็ดไดโพล( S1 ) ของ 145 MHz จะอยู่ที่ขนาด 92 - 93 cm
       
     
2. คำนวณระยะห่างระหว่าง( S3 ) ตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง
      ระยะห่างระหว่างตัวห่วงไดโพลกับบูมผมใช้ระยะ 1/16 แลมด้า
     

1/16 แลมด้า
= (29980/145Mhz)*0.911
= 206.75 * 0.911
= 188.35 / 16
= 11.7   เซนติเมตร

ระยะตรงนี้อาจจะใช้ตั้งแต่ 9.5 -11.7 cm แล้วแต่สูตรครับ

     
     
       
       
     
3. คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง
     
ระยะห่างของห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วงจะเท่ากับความยาวห่วงของความถี่ที่ได้จาก การคำนวณขนาดห่วง
     
     

ขนาดของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 4 สแต็ก
S1 = 92 - 93 cm
S2 = 93 cm
S3 = 9.5 - 11.7 cm
S4 = 8 - 9 cm
บูม ขนาด 1- 3/4" - 2 นิ้ว อย่างหนา

 

     
4. คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง
     
ในการทำสายเฟสโฟลเด็ดไดโพลนั้นมีวิธีการอยู่หลายสูตรแต่ในเว็บนี้ผมจะใช้ขนาด 5/ 4 แลมด้า
     
คำนวณความยาวสายเฟส ย่านความถี่ 145 MHz ทั้งหมด 7 เส้น
(ใช้สายนำสัญญาณ RG – 11 A / U อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม โดยมีค่าความเร็วของสาย
(V r) = 0.66 เป็นสายเฟส A,B,C,D,E,F )
     

ต้องการตัดสายให้มีความยาว = แลมด้า*(5/4)
ความยาวสายจริง = แลมด้า(5/4)*V

คำนวณหาขนาดความยาวของสายเฟส

=29980/145
=206.75 ( 1แลมด้า )
คูณค่าความเร็วของสาย (RG11 =0.66)
= 206.75 * 0.66
= 136.46 ซ.ม. ( สายเฟส 1 แลมด้า)
ต้องการสายเฟส 5/4 แลมด้า
= 136.46/4
= 34.11( 1/4 แลมด้า )
= 34.11 *5 ( 5/4 แลมด้า)
= 170.5 ซ.ม.

       
      ส่วนสายเฟส G ใช้สาย RG8 ยาว 136 cm