ตารางการคำนวณความยาวสายนำสัญญาณ
สำหรับย่านความถี่ CB 245 MHz
 
สูตรคำนวณ
29980 / 245 = 122.36 cm
นำค่าที่ได้มาคูณค่าความเร็วของสาย ตระกูล 5DFB , 8DFB ( 0.79 )
122.36 * 0.79 = 96.67 cm
เพราะฉะนั้น เราจะได้ความยาว 1 แลมด้า ของสายตระกูล DFB เท่ากับ 96.67 cm
 
ในบางครั้งความยาว 1 แลมด้า อาจจะดูยาวไปเราสามารถที่จะแบ่งให้ เป็น 1/4 แลมด้าก็ได ้เพื่อใหสายนำสัญญาณแต่ละท่อนสั้นลง เพื่อที่จะให้ได้ขนาดเท่ากับสายที่เรามีอยู่ หรือจะได้ตัดสายส่วนเกินทิ้งน้อยที่สุด
 
ความยาวสาย 1 แลมด้า หารด้วย 4
96.67 / 4 = 24.16 cm
 
ตารางนี้ใช้สำหรับสายนำสัญญาณชนิด   5DFB , 8DFB , 10DFB,12DFB 
No.
ความยาว (ซ.ม)
( A ) 
( B )
1
24.2
2
48.3
3
72.5
4
96.7
5
120.8
6
145.0
7
169.2
8
193.3
9
217.5
10
241.7
11
265.8
12
290.0
13
314.2
14
338.3
15
362.5
16
386.7
17
410.8
18
435.0
19
459.2
20
483.4
21
507.5
22
531.7
23
555.9
24
580.0
25
604.2
26
628.4
27
652.5
28
676.7
29
700.9
30
725.0
31
749.2
32
773.4
33
797.5
34
821.7
35
845.9
No.
ความยาว (ซ.ม)
( A ) 
( B )
36
870.0
37
894.2
38
918.4
39
942.5
40
966.7
41
990.9
42
1015.0
43
1039.2
44
1063.4
45
1087.5
46
1111.7
47
1135.9
48
1160.0
49
1184.2
50
1208.4
51
1232.5
52
1256.7
53
1280.9
54
1305.0
55
1329.2
56
1353.4
57
1377.6
58
1401.7
59
1425.9
60
1450.1
61
1474.2
62
1498.4
63
1522.6
64
1546.7
65
1570.9
66
1595.1
67
1619.2
68
1643.4
69
1667.6
70
1691.7
No.
ความยาว (ซ.ม)
( A ) 
( B )
71
1715.9
72
1740.1
73
1764.2
74
1788.4
75
1812.6
76
1836.7
77
1860.9
78
1885.1
79
1909.2
80
1933.4
81
1957.6
82
1981.7
83
2005.9
84
2030.1
85
2054.2
86
2078.4
87
2102.6
88
2126.7
89
2150.9
90
2175.1
91
2199.2
92
2223.4
93
2247.6
94
2271.7
95
2295.9
96
2320.1
97
2344.3
98
2368.4
99
2392.6
100
2416.8
101
2440.9
102
2465.1
103
2489.3
104
2513.4
105
2537.6
 
หมายเหตุ 
   ความยาวของสายนำสัญญาน(หรือที่เราเรียกผิดว่าสายอากาศ)มีผลต่อค่า SWRและการรับ/ส่ง ของวิทยุสื่อสาร  
นักวิทยุทุกท่านควรให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วย เพราะจะทำให้สายอากาศของเรามีประสิทธิภาพ ในการรับ/ส่ง ไกลขึ้น
วิธีการใช้งาน
ให้เราวัดสายนำสัญาญของเราว่ามีความยาวเท่าไร แล้วดูที่ช่องความยาว(ช่อง B )แล้วตัดให้ได้ตามขนาดในตาราง
เหินฟ้าบางปู ' 08